Life at cp axtra

ค่านิยมองค์กร​

Victory

การปลูกฝังค่านิยม “VICTORY - 7 ค่านิยม สมเป็นคน Makro” อันได้แก่ มองการณ์ไกล ใจซื่อสัตย์ เปิดรับสิ่งใหม่ ทำอะไรเป็นทีม รับผิดชอบงานที่ทำ มุ่งมั่นสู่เป้าหมาย และทุกอย่างเป็นไปได้ เป็นหนึ่งในแนวทางการพัฒนาบุคลากรให้เข้าใจและเรียนรู้ถึงการให้บริการที่ดี โดยเริ่มตั้งแต่การคัดเลือกสินค้าให้ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ ไปจนถึงการเป็นคู่คิดธุรกิจที่จะช่วยให้คำแนะนำและแนวทางในการประกอบกิจการ

สัมผัสชีวิตการทำงานในอุดมคติ​​

ความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน​
ความก้าวหน้าในการทำงาน​
ความหลากหลายและการทำงานร่วมกัน​

บุคคลากรของเรา

ร่วมงานกับเรา

ร่วมทีมกับเราเพื่อจุดหมายในอาชีพของคุณ ด้วยการทำให้คุณก้าวไปได้ไกลกว่าเดิม