Life at cp axtra

ค่านิยมองค์กร 6 ประการ

นับเป็นเวลาหนึ่งศตวรรษที่เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้รับความไว้วางใจจากสังคมไทยและสังคมโลกและเครือฯ ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อนำความผาสุก คุณภาพชีวิตที่ดีสู่ประชาชน สร้างสรรค์และพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้เติบโตอย่างยั่งยืน ต้นไม้ตั้งตระหง่านอยู่ได้ต้องมีรากแก้วที่มั่นคงเช่นเดียวกับธุรกิจของเครือเจริญโภคภัณฑ์ที่ก้าวหน้าและเติบโตอย่างยั่งยืน เพราะตั้งมั่นอยู่บนค่านิยมองค์กรที่ถ่ายทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น เป็นจิตวิญญาณที่มุ่งมั่นพัฒนา ต่อยอดความสามารถในการบริหารธุรกิจบนฐานของคุณธรรม จริยธรรม ภายใต้ค่านิยมองค์กร 6 ประการ

ชีวิต

ชีวิตดี สร้างได้

ได้รับค่าตอบแทนที่แข่งขันได้ และให้รางวัลตามผลงานแบบ AXTRA ในสภาพแวดล้อมการทำงานแบบไฮบริด ท่ามกลางความหลากหลาย พร้อมปูทางไปสู่ชีวิตที่ดีขึ้น ที่เติมเต็มความสุข

งาน

มั่นคงไปกับผู้นำธุรกิจ ค้าส่ง-ค้าปลีก

แสดงศักยภาพและร่วมทีม AXTRA ที่เต็มไปด้วยคนเก่งและมีพลังในฐานะผู้นำตลาดค้าปลีก B2B/B2C ที่มาพร้อมกับภารกิจ ที่ท้าทายและให้โอกาสได้แสดงผลงาน เติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาว

เติบโต

พัฒนา ต่อยอด พร้อมเติบโตอย่างไร้ขีดจำกัด

ก้าวขึ้นเป็นผู้เชี่ยวชาญ ขยายความรู้ ฝึกฝนทักษะ และปลดปล่อยความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ เพื่อกำหนดอนาคตการทำงานแบบ AXTRA และปลดล็อกโอกาสที่เหมาะสมกับตัวเอง พร้อมเติบโตอย่างไร้ขอบเขต

สังคม

สร้างคุณค่า ให้สังคมไทย

ร่วมขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงแบบ AXTRA ให้ทุกชีวิตในสังคมดีกว่าเดิม ทั้งสุขภาพ ความสัมพันธ์ ความสุข และคุณภาพชีวิตด้วยการทำสิ่งที่มีความหมายเพื่อยกระดับประสบการณ์ของลูกค้าทุกคน ส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน และสร้างมิติใหม่ของการค้าปลีกในระดับภูมิภาค

บุคคลากรของเรา

ร่วมงานกับเรา

ร่วมทีมกับเราเพื่อจุดหมายในอาชีพของคุณ ด้วยการทำให้คุณก้าวไปได้ไกลกว่าเดิม