สารจากประธานกรรมการ

สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ลูกค้าและคู่ค้า โดยผนึกกำลังกันระหว่าง B2B และ B2C ร่วมกับหน่วยงานอื่นทั้งภายในและนอกเครือเจริญโภคภัณฑ์ สร้างแพลตฟอร์มแห่งโอกาส เพื่อเอสเอ็มอีและเกษตรกรรายย่อย

ธุรกิจของบริษัท

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค และธุรกิจบริหารพื้นที่เช่าในศูนย์การค้า โดยธุรกิจค้าส่งประกอบด้วยธุรกิจศูนย์จำหน่ายสินค้าแบบค้าส่ง ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ภายใต้ชื่อ “Makro” และ “LOTS Wholesale Solutions” และธุรกิจฟูดเซอร์วิส (Food Service) ซึ่งเป็นธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าอาหารพรีเมี่ยม พร้อมบริการด้านจัดเก็บและจัดส่งทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ส่วนธุรกิจค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคและธุรกิจบริหารพื้นที่เช่าในศูนย์การค้าในประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย ดำเนินงานโดย Lotus’s

ข้อมูล ณ วันที่ 14 มีนาคม 2566

กลยุทธ์ทางธุรกิจ

มุ่งสร้างแพลตฟอร์มในธุรกิจค้าปลีกระดับภูมิภาคที่มีรูปแบบร้านค้าและช่องทางการจำหน่ายสินค้าที่หลากหลาย (Omnichannel) ครอบคลุมภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมุ่งเน้นที่สินค้าอาหารสด
เสริมความแข็งแกร่งของการดำเนินงานในประเทศไทยและประเทศมาเลเซียอย่างต่อเนื่อง ผ่านแผนการขยายเครือข่ายร้านค้าตามเป้าหมายที่กำหนด การเพิ่มประสิทธิภาพของร้านค้า การต่อยอดธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และการปรับโฉมร้านค้าแบบ Hybrid
การต่อยอดฐานะความเป็นผู้นำด้านการจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ในประเทศ โดยการลงทุนเพิ่มเติมและพัฒนาแพลตฟอร์ม B2B B2C และ B2B2C ที่เน้นสินค้าอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภค
การเพิ่มขีดความสามารถของระบบห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain) เพื่อจัดการปริมาณยอดขายที่เพิ่มขึ้นจากธุรกิจออนไลน์ ธุรกิจอาหารสด ธุรกิจฟูดเซอร์วิส และการขยายร้านค้า
บริษัทฯ มุ่งเน้นการเสริมศักยภาพซึ่งกันและกัน (Synergy) ในด้านค่าใช้จ่ายและระบบการจัดการ จากการรวมแพลตฟอร์มของ Makro และ Lotus’s เข้าด้วยกัน รวมถึงการใช้ประโยชน์จากความสามารถของกลุ่ม CP เพื่อเพิ่มผลตอบแทนในระยะยาว
การสร้างแพลตฟอร์มแห่งโอกาสเพื่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดของบริษัทฯ ด้วยการกำกับดูเเลกิจการ (Corporate governance) ที่ดี

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566