การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
วิดีโอการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)
เอกสารแนบแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ และนิยามคุณสมบัติของกรรมการอิสระ
ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2567
ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่เพิ่มเติม
ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2567
สารสนเทศเกี่ยวกับธุรกรรมการควบบริษัทระหว่างบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) กับ บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด
ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการรับซื้อหุ้นในบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) จากผู้ถือหุ้นที่คัดค้าน
รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับธุรกรรมการควบบริษัทระหว่างบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) กับบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด
ข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนของบริษัทใหม่ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565
ข้อบังคับของบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
หนังสือมอบฉันทะ
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
แบบแจ้งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
แบบขอรับหนังสือแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)
แบบขอรับหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า