การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า