บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน)

1468 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
อีเมล: ir@cpaxtra.co.th
โทร: 0-2067-8999
ภัทรวัลล์ สุกปลั่ง
รองผู้อำนวยการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
วัฒนา สกุลกนกนาถ
ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์