บริษัทฯ ได้นำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) มาบูรณาการเข้ากับกลยุทธ์ทั้ง 17 ประการของยุทธศาสตร์ความยั่งยืนปี 2573 และ แผนดำเนินธุรกิจ โดยมุ่งเน้นการนำศักยภาพของบริษัทฯ สร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนขับเคลื่อนให้เป็นทศวรรษแห่งการลงมือปฏิบัติ ที่นำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม

Heart
Living Right
การกำกับดูแลกิจการ

100%

ของกลุ่มธุรกิจได้รับการประเมินผลที่ได้รับการยอมรับของการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ

สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงาน

100%

ของกลุ่มธุรกิจ มีการประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนจากกิจกรรมขององค์กรและคู่ค้าโดยตรงที่มีความเสี่ยงสูงเป็นประจำ

การศึกษาและการลดความเหลื่อมล้ำ

150,000 คน

ผู้ได้รับโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเสริมสร้างทักษะที่จำเป็น

การพัฒนาผู้นำและทรัพยากรบุคคล

100%

พนักงานทุกคนได้รับการฝึกอบรมและมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือโครงการด้านความยั่งยืนเป็นประจำทุกปี

ความปลอดภัยทางไซเบอร์และการปกป้องข้อมูล

100%

ของบริษัทฯ ได้รับการรับรองด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์และความเป็นส่วนตัวของข้อมูลตามมาตรฐานระดับสากล

Health
Living Well
สุขภาพและสุขภาวะที่ดี

70%

ของยอดขายมาจากผลิตภัณฑ์และบริการแบบ B2B และ B2C ที่ส่งเสริมสุขภาพและสุขภาวะที่ดี

คุณค่าและการสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้แก่สังคม

400,000 ราย

สร้างงานหรือรายได้ให้กับชุมชน

ความมั่นคงทางอาหารและการเข้าถึงโภชนาการ

150,000 คน

เยาวชน และประชาชน สามารถเข้าถึงอาหารที่ปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการ

การบริหารจัดการนวัตกรรม

6 ฉบับ

สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรได้รับการขึ้นทะเบียน

การสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้เสีย

80%

คะแนนความผูกพันของผู้มีส่วนได้เสีย

Home
Living Together
การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2573 และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี 2593

ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน

100%

ขยะอาหาร ไปสู่หลุมฝังกลบเป็นศูนย์ และใช้บรรจุภัณฑ์ยั่งยืน เพื่อมุ่งสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน

การดูแลรักษาทรัพยากรน้ำ

20%

ความเข้มข้นของน้ำต่อหน่วยรายได้ลดลง เมื่อเทียบกับปีฐาน 2563

การปกป้องระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ
  • 100% ของหน่วยธุรกิจ และคู่ค้าลำดับ 1 ไม่บุกรุกพื้นที่ที่ประกาศเป็นแหล่งอนุรักษ์ธรรมชาติ
  • 100% ของวัตถุดิบที่มีความเสี่ยงสูงสามารถ ตรวจสอบย้อนกลับได้
การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างรับผิดชอบ
  • 100% คู่ค้าทุกรายผ่านการประเมินคู่ค้าด้วยหลักเกณฑ์ด้าน ESG
  • 100% คู่ค้าที่มีความเสี่ยงสูงได้รับการประเมินด้านความยั่งยืนหน้างาน และแก้ไขปรับปรุง