ข้อมูลสำคัญการดำเนินงาน

ไตรมาสที่ 1 ปี 2567 (มกราคม - มีนาคม)
1Q2566 2Q2566 3Q2566 4Q2566 1Q2567
จำนวนศูนย์จำหน่ายสินค้า (สาขา)
ศูนย์จำหน่ายสินค้ารวม 2,817 2,728 2,689 2,690 2,686
ประเทศไทย 2,742 2,652 2,613 2,614 2,608
ต่างประเทศ 75 76 76 76 78
พื้นที่จำหน่ายสินค้า (ตร.ม.)
พื้นที่จำหน่ายสินค้า 2,690,671 2,676,693 2,675,943 2,702,747 2,706,525
ประเทศไทย 2,356,416 2,339,207 2,338,457 2,363,406 2,364,885
ต่างประเทศ 334,255 337,486 337,486* 339,341 341,640
พื้นที่ให้เช่าสุทธิถาวร (ตร.ม.)
พื้นที่ให้เช่าสุทธิถาวร 1,109,288 1,114,129 1,118,798 1,124,410 1,149,983
ประเทศไทย 791,024 791,186 795,797 799,227 824,802
มาเลเซีย 318,264 322,943 323,001 325,183 325,181
อัตราการเช่าพื้นที่ (ร้อยละ)
แม็คโคร ประเทศไทย 93 94 94 95 94
โลตัส ประเทศไทย 90 92 92 92 93
โลตัส มาเลเซีย 94 93 93 93 93

หมายเหตุ:

*รวม 2 สาขาในประเทศจีน ซึ่งปิดการดำเนินงานปลายเดือนกันยายน 2566

สถิติการดำเนินงานที่สำคัญตามปี
2562 2563 2564 2565 2566
จำนวนศูนย์จำหน่ายสินค้า (สาขา)
ศูนย์จำหน่ายสินค้ารวม 140 144 2,829 2,805 2,690
ประเทศไทย 134 137 2,760 2,730 2,614
ต่างประเทศ 6 7 69 75 76
พื้นที่จำหน่ายสินค้า (ตร.ม.)
พื้นที่จำหน่ายสินค้า 791,303 805,985 2,633,511 2,681,799 2,702,747
ประเทศไทย 765,088 772,046 2,305,096 2,347,544 2,363,406
ต่างประเทศ 26,215 33,939 328,415 334,255 339,341
พื้นที่ให้เช่าสุทธิถาวร (ตร.ม.)
พื้นที่ให้เช่าสุทธิถาวร N/A N/A 1,017,786 1,114,955 1,135,619
ประเทศไทย N/A N/A 717,224 798,521 810,437
มาเลเซีย N/A N/A 300,562 316,434 325,183
อัตราการเช่าพื้นที่ (ร้อยละ)
แม็คโคร ประเทศไทย N/A N/A N/A 95 95
โลตัส ประเทศไทย N/A N/A 90 90 94
โลตัส มาเลเซีย N/A N/A 92 93 94

* จำนวนศูนย์จำหน่ายสินค้า (สาขา)
ในไตรมาส 3 ปี 2566 รวม 2 สาขาในประเทศจีน ซึ่งปิดการดำเนินงานปลายเดือนกันยายน 2566

* พื้นที่ให้เช่าสุทธิถาวร (ตร.ม.)
รวมพื้นที่ให้เช่าสุทธิของแม็คโครประเทศไทยตั้งแต่ปี 2565

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้จากการขาย และอัตรากำไรขั้นต้น
หน่วย: ล้านบาท / %
กำไรสุทธิ และอัตรากำไรสุทธิ*
หน่วย: ล้านบาท / %
* ไม่รวมกำไรทางบัญชีจากการรวมธุรกิจแบบขั้น
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
หน่วย: %

หมายเหตุ:

1 ปรับปรุงงบการเงินปี 2563

2 ไม่รวมร้านอาหาร "MAXZI" ของกลุ่มธูรกิจฟูดเซอร์วิส

3 หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่าย ไม่รวมหนี้สินตามสัญญาเช่า

4 เงินปันผล จำนวน 0.57 บาทต่อหุ้นประกอบด้วย

  • เงินปันผลระหว่างกาลจำนวน 0.18 บาทต่อหุ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566
  • เงินปันผลงวดสุท้ายจำนวน 0.39 บาทต่อหุ้น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567