ข้อมูลสำคัญการดำเนินงาน

ไตรมาสที่ 3 ปี 2566 (กรกฎาคม - กันยายน)
3Q2565 4Q2565 1Q2566 2Q2566 3Q2566
จำนวนศูนย์จำหน่ายสินค้า (สาขา)
ศูนย์จำหน่ายสินค้ารวม 2,798 2,805 2,817 2,728 2,689
ประเทศไทย 2,744 2,730 2,742 2,652 2,613
ต่างประเทศ 71 75 75 76 76
พื้นที่จำหน่ายสินค้า (ตร.ม.)
พื้นที่จำหน่ายสินค้า 2,662,567 2,683,361 2,692,233 2,678,964 2,677,948
ประเทศไทย 2,329,570 2,349,106 2,357,978 2,341,478 2,340,462
ต่างประเทศ 332,997 334,255 334,255 337,486 337,486*
พื้นที่ให้เช่าสุทธิถาวร (ตร.ม.)
พื้นที่ให้เช่าสุทธิถาวร 1,039,871 1,061,683 1,066,917 1,070,495 1,073,407
ประเทศไทย 729,905 745,249 748,653 747,552 750,406
มาเลเซีย 309,966 316,434 318,264 322,943 323,001
อัตราการเช่าพื้นที่ (ร้อยละ)
ประเทศไทย 91 90 90 92 92
มาเลเซีย 91 93 94 93 93

หมายเหตุ:

*รวม 2 สาขาในประเทศจีน ซึ่งปิดการดำเนินงานปลายเดือนกันยายน 2566

สถิติการดำเนินงานที่สำคัญตามปี
2562 2563 2564 2565
จำนวนศูนย์จำหน่ายสินค้า (สาขา)
ศูนย์จำหน่ายสินค้ารวม 140 144 2,829 2,805
ประเทศไทย 134 137 2,760 2,730
ต่างประเทศ 6 7 69 75
พื้นที่จำหน่ายสินค้า (ตร.ม.)
พื้นที่จำหน่ายสินค้า 791,303 805,985 2,633,511 2,677,194
ประเทศไทย 765,088 772,046 2,305,096 2,342,939
ต่างประเทศ 26,215 33,939 328,415 334,255
พื้นที่ให้เช่าสุทธิถาวร (ตร.ม.)
พื้นที่ให้เช่าสุทธิถาวร N/A N/A 1,017,786 1,061,683
ประเทศไทย N/A N/A 717,224 745,249
มาเลเซีย N/A N/A 300,562 316,434
อัตราการเช่าพื้นที่ (ร้อยละ)
ประเทศไทย N/A N/A 90 90
มาเลเซีย N/A N/A 92 93

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้จากการขาย และอัตรากำไรขั้นต้น
หน่วย: ล้านบาท / %
กำไรสุทธิ และอัตรากำไรสุทธิ
หน่วย: ล้านบาท / %
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
หน่วย: %

หมายเหตุ:

1 ปรับปรุงงบการเงินปี 2563

2 ไม่รวมร้านอาหาร "MAXZI" ของกลุ่มธูรกิจฟูดเซอร์วิส

3 หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่าย ไม่รวมหนี้สินตามสัญญาเช่า

4 จ่ายเงินปันผลระหว่างการ 0.18 บาทต่อหุ้น