ได้รับการประเมินเป็น “Industry Mover” ในฐานะองค์กรที่มีพัฒนาการสูงสุดด้านคะแนน CSA Score 2023 ในกลุ่มอุตสาหกรรม Food & Staples Retailing
ระดับสากล
2567
ได้รับการประเมินเป็น “Industry Mover” ในฐานะองค์กรที่มีพัฒนาการสูงสุดด้านคะแนน CSA Score 2023 ในกลุ่มอุตสาหกรรม Food & Staples Retailing
FTSE4Good Index Series
ระดับสากล
2567
FTSE4Good Index Series
ได้รับการจัดอันดับใน MSCI ESG Rating  “A” เป็นปีแรก ซึ่งเป็นการจัดอันดับประเมินความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเงิน สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ของบริษัท
ระดับสากล
2567
ได้รับการจัดอันดับใน MSCI ESG Rating “A” เป็นปีแรก ซึ่งเป็นการจัดอันดับประเมินความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเงิน สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ของบริษัท
ได้รับการประเมินความเสี่ยงด้านความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ โดยมีความเสี่ยงในระดับต่ำ จาก Morning Star Sustainalytics บ่งชี้ถึงศักยภาพการดำเนินงานด้าน สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลของบริษัท (ESG)
ระดับสากล
2567
ได้รับการประเมินความเสี่ยงด้านความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ โดยมีความเสี่ยงในระดับต่ำ จาก Morning Star Sustainalytics บ่งชี้ถึงศักยภาพการดำเนินงานด้าน สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลของบริษัท (ESG)
เปิดเผยข้อมูลการจัดการก๊าซเรือนกระจกบนเว็บไซต์ของ CDP (Carbon Disclosure Project) เป็นปีแรก รวมถึงรายงานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม และมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของบริษัท
ระดับสากล
2567
เปิดเผยข้อมูลการจัดการก๊าซเรือนกระจกบนเว็บไซต์ของ CDP (Carbon Disclosure Project) เป็นปีแรก รวมถึงรายงานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม และมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของบริษัท
ได้รับการจัดอันดับหุ้นยั่งยืน 2023 SET ESG RATING ด้วยคะแนน “AAA” เป็นปีแรก เป็นการจัดอันดับสำหรับบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีการบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG)
ระดับประเทศ
2567
ได้รับการจัดอันดับหุ้นยั่งยืน 2023 SET ESG RATING ด้วยคะแนน “AAA” เป็นปีแรก เป็นการจัดอันดับสำหรับบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีการบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG)
โล่รางวัลและประกาศนียบัตรมาตรฐานความยั่งยืนด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (GSEE) ประจำปี 2566
ระดับประเทศ
2566
โล่รางวัลและประกาศนียบัตรมาตรฐานความยั่งยืนด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (GSEE) ประจำปี 2566
FTSE4Good Index Series
ระดับสากล
2566
FTSE4Good Index Series
S&P Global Sustainability Yearbook ในกลุ่ม Food & Staples Retailing  เป็นปีแรกด้วยคะแนน 63/100
ระดับสากล
2566
S&P Global Sustainability Yearbook ในกลุ่ม Food & Staples Retailing เป็นปีแรกด้วยคะแนน 63/100
ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยในระดับดีเลิศ ประจำปี 2565 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2022 : CGR) หรือระดับ 5 ดาวต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ระดับประเทศ
2566
ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยในระดับดีเลิศ ประจำปี 2565 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2022 : CGR) หรือระดับ 5 ดาวต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
รางวัลชนะเลิศ UN Women 2022 Thailand Women’s Empowerment Principles Award (WEPs) สาขาสถานที่ทำงานที่มีความเท่าเทียมทางเพศ
ระดับประเทศ
2566
รางวัลชนะเลิศ UN Women 2022 Thailand Women’s Empowerment Principles Award (WEPs) สาขาสถานที่ทำงานที่มีความเท่าเทียมทางเพศ
รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ระดับประเทศ
2566
รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน