โล่รางวัลและประกาศนียบัตรมาตรฐานความยั่งยืนด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (GSEE) ประจำปี 2566
ระดับประเทศ
2566
โล่รางวัลและประกาศนียบัตรมาตรฐานความยั่งยืนด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (GSEE) ประจำปี 2566
FTSE4Good Index Series
ระดับสากล
2566
FTSE4Good Index Series
S&P Global Sustainability Yearbook ในกลุ่ม Food & Staples Retailing  เป็นปีแรกด้วยคะแนน 63/100
ระดับสากล
2566
S&P Global Sustainability Yearbook ในกลุ่ม Food & Staples Retailing เป็นปีแรกด้วยคะแนน 63/100
ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยในระดับดีเลิศ ประจำปี 2565 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2022 : CGR) หรือระดับ 5 ดาวต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ระดับประเทศ
2566
ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยในระดับดีเลิศ ประจำปี 2565 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2022 : CGR) หรือระดับ 5 ดาวต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
รางวัลชนะเลิศ UN Women 2022 Thailand Women’s Empowerment Principles Award (WEPs) สาขาสถานที่ทำงานที่มีความเท่าเทียมทางเพศ
ระดับประเทศ
2566
รางวัลชนะเลิศ UN Women 2022 Thailand Women’s Empowerment Principles Award (WEPs) สาขาสถานที่ทำงานที่มีความเท่าเทียมทางเพศ
รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ระดับประเทศ
2566
รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
รางวัลองค์กรส่งเสริมอารยสถาปัตย์แห่งปี 2565 หรือ Friendly Design Awards 2565 ประเภทตึกอาคารอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล
ระดับประเทศ
2566
รางวัลองค์กรส่งเสริมอารยสถาปัตย์แห่งปี 2565 หรือ Friendly Design Awards 2565 ประเภทตึกอาคารอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล
องค์กรต้นแบบความยั่งยืนตลาดทุนไทย ด้านสนับสนุนคนพิการ ประจำปี 2565 ประเภทรางวัลดีเด่น
ระดับประเทศ
2566
องค์กรต้นแบบความยั่งยืนตลาดทุนไทย ด้านสนับสนุนคนพิการ ประจำปี 2565 ประเภทรางวัลดีเด่น
Sustainability Disclosure Award (ระดับสูงสุด) จากสถาบันไทยพัฒน์
ระดับประเทศ
2566
Sustainability Disclosure Award (ระดับสูงสุด) จากสถาบันไทยพัฒน์
รางวัลซีพีเพื่อความยั่งยืน จากเครือเจริญโภคภัณฑ์
ระดับประเทศ
2566
รางวัลซีพีเพื่อความยั่งยืน จากเครือเจริญโภคภัณฑ์