สารจากประธานกรรมการ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ตระหนักดีว่าความยั่งยืนไม่ได้เป็นเพียงกระแสหากแต่เป็นความรับผิดชอบขั้นพื้นฐาน โดยในปี 2566 บริษัทฯ มีความก้าวหน้าด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) โดยได้รับคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิกในดัชนีชั้นนำที่ได้รับการยอมรับระดับโลก และระดับประเทศ อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ยังคงมุ่งพัฒนาการบริหารจัดการ ธุรกิจซึ่งครอบคลุมทั้งด้านบรรษัทภิบาล และสอดคล้องกับเป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งการใช้มาตรฐานการกำกับดูแลที่เข้มงวด เพื่อให้มั่นใจถึงความโปร่งใส ผ่านความรับผิดชอบและจริยธรรมทั่วทั้งองค์กร

บริษัทฯ ประกาศยุทธศาสตร์ความยั่งยืนปี 2573 เพื่อเป็นกรอบการทำงาน และจัดการประเด็นทางด้านความยั่งยืน ซึ่งครอบคลุม 3 มิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมาย และแผนงานที่ครอบคลุมระยะเวลาดำเนินงาน 10 ปี นับตั้งแต่ มกราคม 2564 ถึง ธันวาคม 2573

ยุทธศาสตร์ความยั่งยืนสู่ปี 2573

กิจกรรมเพื่อสังคม

ยืนหยัดเคียงข้าง สังคมไทย