บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การรับเรื่องร้องเรียน การตรวจสอบข้อเท็จจริง และการสรุปผลรวมถึงการคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องและบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับเรื่องร้องเรียนหรือข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับผลกระทบหรือมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือจากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ เกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริต

โดยการกระทำดังกล่าวต้องเข้าข่ายการกระทำที่ฝ่าฝืนหรือ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของรัฐ หรือนโยบายกำกับดูแลกิจการ หลักการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ การกระทำที่อาจส่อถึงการทุจริต ซึ่งหมายถึง การกระทำใด ๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย สำหรับตนเอง หรือผู้อื่น เช่น การยักยอกทรัพย์ การคอร์รัปชั่น การฉ้อโกง เป็นต้น

หากพบเห็นเหตุการณ์ดังกล่าว ผู้ร้องเรียนสามารถแจ้งเรื่องผ่านช่องทางในการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส โดยผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้นจะไม่ปลอดภัย แต่หากมีการเปิดเผยตนเองก็จะทำให้บริษัทฯ สามารถรายงานความคืบหน้าและชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบ เมื่อรับเรื่องร้องเรียนแล้ว บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม หรือส่งเรื่องให้บุคคลที่เกี่ยวข้องโดยพิจารณาถึงความเป็นอิสระในการดำเนินการตามเนื้อหาหรือประเด็นที่ได้รับการร้องเรียน เพื่อดำเนินการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงอย่างยุติธรรม โปร่งใส และถูกต้อง พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าเพื่อให้มั่นใจว่ามีการดำเนินการที่เหมาะสมกับข้อร้องเรียนที่ได้รับ

ช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริต

แจ้งถึง:

ประธานกรรมการ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน)1468 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

อีเมล:
cgoffice@cpaxtra.co.th
เบอร์ติดต่อ:
0-2067-9300

(จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00 น. - 12.00 น. หรือ 13.00 น. - 18.00 น.)

โทรสาร:
0-2067-9119

แบบฟอร์มการแจ้งเบาะแสการทุจริต

ข้อมูลและความคิดเห็นของคุณมีความสำคัญสำหรับเรา โปรดใช้แบบฟอร์มด้านล่างเพื่อแจ้งข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำที่ผิดกฎหมาย และการละเมิดหลักจรรยาบรรณของบริษัทฯ แล้วเราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด

สามารถแนบไฟล์ขนาดสูงสุด : 4MB ,เป็นไฟล์ .doc, docx และ .pdf เท่านั้น

หมายเหตุ: บริษัทจะเก็บข้อมูลของท่านไว้เป็นความลับและดำเนินการอย่างรัดกุมต่อไป 

ร้องเรียนการบริการ

Makro

สำหรับลูกค้า เพื่อเป็นช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริการของเรา

ดูเพิ่มเติม

ร้องเรียนการบริการ

Lotus's

สำหรับลูกค้า เพื่อเป็นช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริการของเรา

ดูเพิ่มเติม