การสร้างงาน สร้างอาชีพแก่สังคม

บริษัทฯ เล็งเห็นถึงโอกาสในการสร้างงานจากการฟื้นตัวภาคบริโภคและความต้องการบริการจัดส่งสินค้าของผู้บริโภคที่เพิ่มมากขึ้น จึงสนับสนุนสินค้าจากคนในท้องถิ่นและผู้ประกอบการรายย่อยในชุมชน

โครงการ "แม็คโคร สร้างงาน สร้างอาชีพ พร้อมส่งเสริมอาชีพคนพิการทั่วประเทศ"

บริษัท ฯ ได้เล็งเห็นถึงปัญหาของวิถีการปลูกลำไยแบบดั่งเดิม จึงเข้าไปยกระดับพัฒนาเกษตรกรให้เกิดการร่วมกลุ่มสหกรณ์ส่งเสริมเกษตรกร โดยได้ร่วมมือกับกรมส่งเสริมวิชาการเกษตรในยกระดับมาตรฐานการผลิต GAP เพื่อสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัย สามารถสอบย้อนกลับได้ และตรงตามความต้องการของตลาด อีกทั้งยังร่วมในการพัฒนาในการก่อสร้างโรงคัดบรรจุ และยืดอายุการจัดเก็บสินค้า โดยการใช้แผนการตลาดนำการผลิตเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ ในท้องถิ่น เพื่อความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนด้วยขาของตนเอง คนในพื้นที่ไม่ทิ้งถิ่นฐานบ้านเกิด และภายใต้โครงการยังคืนความสุขสู่ชุมชน ส่วนหนึ่งจากยอดขายไปเป็นเงินสำหรับจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อผู้สูงอายุในพื้นที่ ยกระดับความสุขทางสุขภาพให้กับเกษตรกรและคนในชุมชนอย่างยั่งยืนอย่างแท้จริง

ผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ ปี 2565

ยอดซื้อมูลค่า

487,455
บาท

เสริมสร้างรายได้ให้แก่ผู้พิการ

60
คน

แกลเลอรี่

โครงการ "ลำไย ปันสุข คืนสุข สู่ชุมชน" ปีที่ 4

บริษัท ฯ ได้เล็งเห็นถึงปัญหาของวิถีการปลูกลำไยแบบดั่งเดิม จึงเข้าไปยกระดับพัฒนาเกษตรกรให้เกิดการร่วมกลุ่มสหกรณ์ส่งเสริมเกษตรกรป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน โดยได้ร่วมมือกับ กรมส่งเสริมวิชาการเกษตรในยกระดับมาตรฐานการผลิต GAP เพื่อสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัย สามารถสอบย้อนกลับได้ และตรงตามความต้องการของตลาด อีกทั้งยังร่วมในการพัฒนาในการก่อสร้างโรงคัดบรรจุ และยืดอายุการจัดเก็บสินค้า โดยการใช้แผนการตลาดนำการผลิตเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ ในท้องถิ่น เพื่อความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนด้วยขาของตนเอง คนในพื้นที่ไม่ทิ้งถิ่นฐานบ้านเกิด และภายใต้โครงการยังคืนความสุขสู่ชุมชน ส่วนหนึ่งจากยอดขายไปเป็นเงินสำหรับจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อผู้สูงอายุในพื้นที่ ยกระดับความสุขทางสุขภาพให้กับเกษตรกรและคนในชุมชน อ.ป่าซาง จ.ลำพูน อย่างยั่งยืนอย่างแท้จริง

ผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ ปี 2565

สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกลำไยจำนวน

650
ครัวเรือน

รับซื้อผลผลิตลำไยจาก โครงการ “ลำไย ปันสุข” จำนวน

517
ตัน คิดเป็นเงินจำนวน 20,189,125 บาทต่อปี

รับซื้อผลผลิตลำไยทั้งปี จำนวน

836
ตัน คิดเป็นเงินจำนวน 35,511,840 บาทต่อปี

แกลเลอรี่