09 พฤษภาคม 2567
แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2567 เรื่องการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันเกี่ยวกับการทำสัญญาให้เช่าที่ดิน
09 พฤษภาคม 2567
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2567
09 พฤษภาคม 2567
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
09 พฤษภาคม 2567
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2567 (สอบทานแล้ว)
09 เมษายน 2567
แจ้งผลการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่ายต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
05 เมษายน 2567
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
01 เมษายน 2567
แจ้งการจดทะเบียนเลิกบริษัทของบริษัทย่อย
29 มีนาคม 2567
การจัดให้มีผู้ซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) จากผู้ถือหุ้นที่คัดค้านธุรกรรมการควบบริษัท
29 มีนาคม 2567
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
06 มีนาคม 2567
สารสนเทศเกี่ยวกับธุรกรรมการควบบริษัทระหว่าง บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) กับบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (เพิ่มเติม)
29 กุมภาพันธ์ 2567
รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับธุรกรรมการควบบริษัทระหว่างบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) กับบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด
29 กุมภาพันธ์ 2567
สารสนเทศเกี่ยวกับธุรกรรมการควบบริษัทระหว่าง บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) กับบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด