งบการเงิน
ไตรมาสที่ 3/2566
ไตรมาสที่ 2/2566
ไตรมาสที่ 1/2566
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ไตรมาสที่ 3/2566
ไตรมาสที่ 2/2566
ไตรมาสที่ 1/2566
เอกสารนำเสนอ
งานนำเสนอนักลงทุน พฤศจิกายน 2566
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 3/2566
3Q2023 Results Briefing
BLS Consumer Fit Check
Thailand Focus 2023
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 2/2566
แถลงผลประกอบการประจำไตรมาสที่ 2/2566
งานนำเสนอนักลงทุน มิถุนายน 2566
งานนำเสนอนักลงทุน พฤษภาคม 2566
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 1/2566
แถลงผลประกอบการประจำไตรมาสที่ 1/2566
JP Morgan Thailand Conference 2023
จดหมายข่าวนักลงทุน
จดหมายข่าวนักลงทุน ไตรมาสที่ 3/2566
จดหมายข่าวนักลงทุน ไตรมาสที่ 2/2566
เว็บแคสต์
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 3/2566
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 2/2566
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 1/2566
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2565
งบการเงิน
ประจำปี 2565
ไตรมาสที่ 3/2565
ไตรมาสที่ 2/2565
ไตรมาสที่ 1/2565
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ประจำปี 2565
ไตรมาสที่ 3/2565
ไตรมาสที่ 2/2565
ไตรมาสที่ 1/2565
เอกสารนำเสนอ
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำปี 2565
แถลงผลประกอบการประจำปี 2565
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 3/2565
งานนำเสนอนักลงทุน พฤศจิกายน 2565
แถลงผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2565
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 2/2565
งานนำเสนอนักลงทุน สิงหาคม 2565
แถลงผลประกอบการไตรมาสที่ 2/2565
งานนำเสนอนักลงทุน มิถุนายน 2565
แถลงผลประกอบการไตรมาสที่ 1/2565
งานนำเสนอนักลงทุน มีนาคม 2565
เว็บแคสต์
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำปี 2565
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 3/2565
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 2/2565
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
งบการเงิน
ประจำปี 2564
ไตรมาสที่ 3/2564
ไตรมาสที่ 2/2564
ไตรมาสที่ 1/2564
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ประจำปี 2564
เอกสารนำเสนอ
ข้อมูลนำเสนอนักวิเคราะห์ไตรมาสที่ 4 และประจำปี 2564
สรุปข้อมูลธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและการเสนอขาย หุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชน
Joint Announcement Presentation - Entire Business Transfer (EBT)