ผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ประเภท : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
101,227
%การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
99.58
ผู้ถือหุ้นรายย่อย
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)
97,168
%การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (%Free float)
15.26

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก จำนวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)(1) 3,693,728,100 34.91
บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด(1) 2,646,302,800 25.01
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด(1) 1,688,132,145 15.96
บริษัท ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด (1) 936,066,072 8.85
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 362,660,133 3.43
SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 54,811,933 0.52
STATE STREET EUROPE LIMITED 46,769,786 0.44
นายปริญญา เธียรวร 26,000,000 0.25
กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล LTF 16,980,400 0.16
UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account 15,357,700 0.15

หมายเหตุ

(1) กลุ่มบริษัทในเครือ CPG โดยผู้ถือหุ้นรวมกันร้อยละ 84.95 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด