ผู้ถือหุ้น 10 รายแรก
ณ วันที่ 28 เมษายน 2566
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 28 เมษายน 2566 ประเภท : XD
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
103,216
%การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
99.58
ผู้ถือหุ้นรายย่อย
ณ วันที่ 14 มีนาคม 2566
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)
99,717
%การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (%Free float)
15.04

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ ณ วันที่ 28 เมษายน 2566

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก จำนวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)(1) 3,693,728,100 34.91
บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด(1) 2,646,302,800 25.01
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด(1) 1,712,132,145 16.18
บริษัท ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด (1) 936,066,072 8.85
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 324,576,752 3.07
MAYBANK SECURITIES PTE. LTD. 58,560,200 0.55
SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 52,596,896 0.50
UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account 42,760,000 0.40
นายปริญญา เธียรวร 26,000,000 0.25
กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล LTF 25,112,146 0.24

หมายเหตุ

(1) กลุ่มบริษัทในเครือ CPG โดยผู้ถือหุ้นรวมกันร้อยละ 84.95 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด