นายศุภชัย เจียรวนนท์
นายศุภชัย เจียรวนนท์
ประธานกรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหาร
นายราล์ฟ โรเบิรต ไทย์
นายราล์ฟ โรเบิรต ไทย์
กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ศาสตราจารย์พิเศษ เรวัต ฉ่ำเฉลิม
ศาสตราจารย์พิเศษ เรวัต ฉ่ำเฉลิม
กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
นางกรรณิการ์ งามโสภี
นางกรรณิการ์ งามโสภี
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
นายจักร บุญ-หลง
นายจักร บุญ-หลง
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ศาสตราจารย์พิเศษประสพสุข บุญเดช
ศาสตราจารย์พิเศษประสพสุข บุญเดช
กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์
นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์
กรรมการอิสระ
นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์
นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์
กรรมการ / รองประธานกรรมการที่ 1 / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
นายธานินทร์ บูรณมานิต
นายธานินทร์ บูรณมานิต
กรรมการ / รองประธานกรรมการที่ 2 / รองประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจ
ดร. ประเสริฐ จารุพนิช
ดร. ประเสริฐ จารุพนิช
กรรมการ
นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล
นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล
กรรมการ / กรรมการบริหาร
นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล
นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล
กรรมการ / กรรมการบริหาร
นายณรงค์ เจียรวนนท์
นายณรงค์ เจียรวนนท์
กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร
นายอดิเรก ศรีประทักษ์
นายอดิเรก ศรีประทักษ์
กรรมการ
นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์
นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์
กรรมการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน / กรรมการบริหาร
นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์
นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์
กรรมการ / ประธานคณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจค้าส่งแม็คโคร / ประธานคณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจสายงานบัญชีและการเงิน
ดร. ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ
ดร. ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ
กรรมการ
นายธนิศร์ เจียรวนนท์
นายธนิศร์ เจียรวนนท์
กรรมการ