นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

หากไม่มีความจำเป็นอื่นใด คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่หักภาษีเงินได้แล้วในแต่ละปี ตามงบการเงินรวม โดยเริ่มจากผลการดำเนินงานตั้งแต่ปี 2537 เป็นต้นไป

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะพิจารณานโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยเป็นครั้งคราวไป

อัตราการจ่ายเงินปันผล

(บาท/หุ้น)

ปี อัตราจ่ายเงินปันผล (บาท/หุ้น) วันจ่ายปันผล
2566
เงินปันผลระหว่างกาล 0.18 06 กันยายน 2566
เงินปันผลประจำปี 0.39* 29 เมษายน 2567
รวมทั้งสิ้น 0.57
2565
เงินปันผลระหว่างกาล 0.18 06 กันยายน 2565
เงินปันผลประจำปี 0.33 17 พฤษภาคม 2566
รวมทั้งสิ้น 0.51
2564
เงินปันผลระหว่างกาล 0.40 08 กันยายน 2564
เงินปันผลประจำปี 0.32 19 พฤษภาคม 2565
รวมทั้งสิ้น 0.72
2563
เงินปันผลระหว่างกาล 0.40 08 กันยายน 2563
เงินปันผลประจำปี 0.60 20 พฤษภาคม 2564
รวมทั้งสิ้น 1.00
2562
เงินปันผลระหว่างกาล 0.40 05 กันยายน 2562
เงินปันผลประจำปี 0.56 22 เมษายน 2563
รวมทั้งสิ้น 0.96
2561
เงินปันผลระหว่างกาล 0.40 05 กันยายน 2561
เงินปันผลประจำปี 0.56 22 พฤษภาคม 2562
รวมทั้งสิ้น 0.96