บริษัทฯ มุ่งเน้นเรื่องการเติบโตอย่างแข็งแรงและก้าวหน้าไปด้วยกันเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

โดยมีนโยบายในการสนับสนุนผู้ประกอบการให้มีศักยภาพในการแข่งขันในตลาดอย่างต่อเนื่องบริษัทฯมีทีมงานในการวางแผนพัฒนาธุรกิจทั้งในส่วนของผู้ประกอบการค้าปลีกผ่านทางทีมงานแม็คโครมิตรแท้โชห่วย (MRA – Makro Retailer Alliance) และในส่วนของผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและร้านอาหารผ่านทางทีมงานแม็คโครโฮเรก้าอะคาเดมี่ (MHA – Makro HoReCa Academy) นอกจากนี้ ยังได้พัฒนาทีมนักขาย (B2B Sales Team) เพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าผู้ประกอบการจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดและจะได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการเป็นลูกค้าของบริษัทฯ

แม็คโครมิตรแท้โชห่วย (Makro Retailer Alliance “MRA”) ได้ก่อตั้งและดำเนินงานร่วมกับร้านค้าปลีกไทยมา 16 ปี

โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญในการเพิ่มศักยภาพให้กับลูกค้าร้านค้าปลีกรายย่อย ด้วยการให้คำแนะนำและความรู้ในการบริหารจัดการร้านค้าปลีกผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น งานตลาดนัดโชห่วย (“Makro Retailer Expo”) งานตลาดนัดโชห่วยภูมิภาค การปรับปรุงร้านค้า ร่วมกับนักศึกษามหาวิทยาลัย เป็นต้น

ในปี 2565

แม็คโครมิตรแท้โชห่วยได้ยกระดับการพัฒนาร้านค้า โดยรวบรวม วิเคราะห์ ปัญหา และพัฒนารูปแบบธุรกิจ ร้านค้าพันธมิตร ภายใต้โครงการ “ร้านมิตรแท้ชุมชน” (FR Club)

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้โชห่วยด้วยการยกระดับร้านค้าให้ทันสมัยมีมาตรฐาน ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ โดยมี 5 องค์ประกอบหลัก ได้แก่

องค์ความรู้การจัดการร้านค้าปลีกที่รวบรวมจากความสำเร็จของสมาชิกร้านโชห่วยของแม็คโครกว่า 600,000 ร้านค้า ทั่วประเทศ

บริการปรับแผนผังร้านค้า จัดวางอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน จัดเรียงสินค้า และ ติดป้ายเครือข่าย “ร้านมิตรแท้ชุมชน” ภายใต้โครงการแม็คโครมิตรแท้โชห่วย

สินค้าแนะนำขาย ที่แตกต่าง หลากหลาย กำไรสูง และบริการที่ตอบสนองความต้องการของเจ้าของร้านและผู้บริโภคในชุมชน

การก้าวทันเทคโนโลยี ด้วยการเสริมระบบการบริหารจัดการร้านอัจฉริยะ (POS)

บริการจัดส่งสินค้าถึงหน้าร้านโชห่วย และ ดูแลโดยทีมขายมืออาชีพของแม็คโคร

โครงการ "มิตรแท้โชห่วย" มิตรแท้โชห่วยพลัส และสมาร์ทโชห่วย

บริษัทฯ ต้องการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการร้านโชห่วยสามารถปรับตัวกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จึงดำเนินโครงการมิตรแท้โชห่วยอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 16 เพื่อสนับสนุนและ ยกระดับศักยภาพของร้านโชห่วยตั้งแต่การเปิดร้านใหม่ไปจนถึงการปรับปรุงร้าน การดำเนินโครงการในปีนี้ยังคงมุ่งเน้นให้ความรู้ผู้ประกอบการเกี่ยวกับการบริหารจัดการร้านค้าปลีกผ่านหลักสูตร “8 ขั้นตอนสู่ความสำเร็จ” และเสริมสร้างความรู้คู่ร้านค้าปลีกให้เท่าทันสถานการณ์ โดยผู้ประกอบการร้านโชห่วยสามารเข้าถึงข้อมูลความรู้เหล่านี้ได้ทางเว็บไซต์แม็คโครและ Facebook แม็คโคร คู่คิดธุรกิจคุณ

8 ขั้นตอนสู่ความสำเร็จ
01
การจัดหาทำเลที่ตั้ง
02
การเลือกสินค้า
03
การตั้งราคาเพื่อสร้างผลกำไรสูงสุด
04
การจัดผังร้านและจัดเรียงสินค้า
05
การตกแต่งร้าน
06
การส่งเสริมการขาย
07
การบริหารคลังสินค้า
08
การสร้างความแตกต่างให้กับร้านค้าปลีก

นอกจากนี้ เพื่อตอกย้ำการเป็นมิตรแท้โชห่วยมากกว่า 32 ปี บริษัทฯ ต่อยอดการดำเนินงานผ่านโครงการสนับสนุนและกิจการ “ร้านมิตรแท้ชุมชน”

องค์ประกอบหลัก 5 ประการ ได้แก่

  1. ความรู้ด้านการจัดการร้านค้าปลีก
  2. เค้าโครงร้านค้า
  3. การผสมผสานและความหลากหลายของผลิตภัณฑ์
  4. ระบบการจัดการร้านค้าอัจฉริยะ
  5. จัดส่งหน้าร้าน

ผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ ปี 2565

ร้านโชห่วยเข้าร่วมโครงการมิตรแท้โชห่วยทั้งหมด

74,700

ร้าน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดิม 1,868 ร้าน หรือคิดเป็น 3%

ร้านมิตรแท้ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ

199

ร้าน มีรายได้เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 41%

จำนวนร้านโชห่วยเข้าร่วมโครงการ
หน่วย: ร้าน

แกลเลอรี่