ชื่อหุ้นกู้ ติดต่อ เบอร์โทรศัพท์
CPAXT253A นายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 02 298 0830 - 1
CPAXT269A นายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 02 298 0830 - 1
CPAXT289A นายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 02 298 0830 - 1
CPAXT309A นายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 02 298 0830 - 1