นอกจาก เผชิญกับวิกฤตโควิด-19 แล้ว ในปี 2565 นี้ หลายพื้นที่ของประเทศไทยยังประสบอุทกภัยรุนแรงส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือนและทรัพย์สิน บริษัทฯ มีศูนย์กระจายสินค้าหลายจุดที่ใกล้กับพื้นที่ที่เกิดภัยพิบัติ จึงร่วมมือกับสภากาชาดเพื่อเป็นตัวกลางในการนำถุงยังชีพเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ทันท่วงที และยังส่งทีมงานเข้าไปช่วยปรับปรุงร้านโชห่วยในพื้นที่ประสบภัยให้กลับมามีสภาพพร้อมเปิดดำเนินการอีกครั้ง

การสนับสนุนสิ่งของอุปโภคและบริโภคให้กับชุมชน และบุคลากร ทางการแพทย์

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และเหตุการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศ ซึ่งส่งผลกระทบทั้งในด้านสุขอนามัยและทรัพย์สินของประชาชนเป็นอย่างมาก บริษัทฯจึงได้มอบ สินค้าอุปโภค บริโภค ให้แก่ประชาชนและบุคคลากรทางการแพทย์เพื่อช่วยบรรเทาความเดือนร้อน จากภาวะขาดแคลนอาหารและน้ำดื่มสะอาด

ขณะเดียวกันช่วงที่ภาครัฐมีมาตรการควบคุมโรคซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้จำนวนผู้บริจาคโลหิตลดลง บริษัทฯ จึงลงนาม MOU ร่วมกับสภากาชาด จัดกิจกรรมเชิญชวนพนักงาน และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตภายในศูนย์จัดจำหน่ายสินค้าแบบค้าส่ง เพื่อเพิ่มปริมาณโลหิตสำรอง ในคลังให้แก่โรงพยาบาลและสภากาชาด

ตัวอย่างกิจกรรมการบริจาคเพื่อการกุศล

แม็คโคร ร่วมแรงร่วมใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ผลลัพธ์ ปี 2565
ส่งมอบสินค้าอุปโภคบริโภคให้ประชาชนและบุคลลากรทางการแพทย์กว่า
2,500
ชุด และน้ำดื่ม aro จำนวน 79,165 ขวด

บริจาคโลหิต ปันน้ำใจ ด้วยการให้ ที่ยิ่งใหญ่

ผลลัพธ์ ปี 2565
จำนวนผู้บริจาคโลหิตกับสภากาชาด
291
ราย คิดเป็นจำนวนโลหิต 1,110,039 ซีซี

แกลเลอรี่