วิสัยทัศน์การพัฒนาอย่างยั่งยืน

มุ่งเป็นที่หนึ่งในการเป็นคู่คิดธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ ส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพชั้นเลิศและปลอดภัยในราคายุติธรรม เพื่อสนับสนุนให้ลูกค้าสามารถรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างผลกำไรจากการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้มีส่วนได้เสียโดยไม่บั่นทอนโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร ของคนรุ่นต่อไปในอนาคต

บริษัทฯ ประกาศยุทธศาสตร์ความยั่งยืนปี 2573 เพื่อเป็นกรอบการทำงาน และจัดการประเด็นทางด้านความยั่งยืน ซึ่งครอบคลุม 3 มิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมาย และแผนงานที่ครอบคลุมระยะเวลาดำเนินงาน 10 ปี นับตั้งแต่ มกราคม 2564 ถึง ธันวาคม 2573

ยุทธศาสตร์ความยั่งยืนสู่ปี 2573