นายธานินทร์ บูรณมานิต
นายธานินทร์ บูรณมานิต
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจ
นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์
นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์
ประธานคณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจค้าส่งแม็คโคร / ประธานคณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจสายงานบัญชีและการเงิน
นายสมพงษ์ รุ่งนิรัติศัย
นายสมพงษ์ รุ่งนิรัติศัย
ประธานคณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจสายงานอสังหาริมทรัพย์
นายธรินทร์ ธนียวัน
นายธรินทร์ ธนียวัน
ประธานคณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจสายงานอีคอมเมิร์ซและโลจิสติกส์
นายธนิศร์ เจียรวนนท์
นายธนิศร์ เจียรวนนท์
ประธานคณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจสายงานขยายธุรกิจต่างประเทศ
นายพอล สตีเฟ่น ฮาวเว่
นายพอล สตีเฟ่น ฮาวเว่
ประธานคณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ