08 พฤศจิกายน 2566
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2566 (สอบทานแล้ว)
22 กันยายน 2566
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
22 กันยายน 2566
แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2566 เรื่องการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันในการขายสินทรัพย์
29 สิงหาคม 2566
แจ้งการจดทะเบียนเลิกบริษัทและชำระบัญชีของบริษัทย่อย
07 สิงหาคม 2566
แจ้งแต่งตั้งเลขานุการบริษัท
07 สิงหาคม 2566
แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2566 เรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
07 สิงหาคม 2566
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2566
07 สิงหาคม 2566
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
07 สิงหาคม 2566
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2566 (สอบทานแล้ว)
19 กรกฎาคม 2566
การจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ในประเทศโอมาน
06 กรกฎาคม 2566
การจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
05 กรกฎาคม 2566
รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุน