นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย และบริษัทร่วม (“บริษัทฯ”) ให้ความสำคัญและมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณของบริษัทฯ และตามหลักปฏิบัติสากล

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านการคอร์รัปชัน ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีนโยบายการกำหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ และมาตรการในการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการคอร์รัปชันกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ และเพื่อให้การตัดสินใจและการดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันได้รับการพิจารณา และปฏิบัติอย่างเหมาะสม บริษัทฯ จึงได้จัดทำ “นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน” เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ยึดถือในการปฏิบัติงาน ตลอดจนเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องได้รับทราบเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการต่อต้านการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ

นโยบาย

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันนี้ครอบคลุมทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงธุรกิจของ บริษัทฯ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

เพื่อให้มั่นใจว่าการให้เงินสนับสนุน การให้/รับของขวัญ ของชำร่วย และการรับรอง หรือประโยชน์อื่นใด เป็นไปอย่างโปร่งใส ไม่ได้เพื่อคาดหวังผลประโยชน์ หรือสิ่งอื่นใดเป็นการตอบแทน ที่อาจพิจารณาได้ว่าเป็นการคอร์รัปชัน บริษัทฯ จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติในการให้/รับของขวัญ ของชำร่วย และการรับรอง หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อยึดถือปฏิบัติ ดังนี้

แนวปฏิบัติในการให้เงินสนับสนุน การให้/รับของขวัญ ของชำร่วย การรับรอง และการบริจาคเพื่อการกุศล

ประกาศเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

ประกาศเรื่องนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
หนังสือแจ้งคู่ค้าเรื่องนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น

เอกสารประชาสัมพันธ์การต่อต้านการคอร์รัปชัน

ประชาสัมพันธ์นโยบายงดรับของขวัญช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566
หนังสือขอความร่วมมือ งดเว้นการให้ของขวัญแก่บุคลากรของบริษัทฯ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566
กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชัน ปี 2565
ประชาสัมพันธ์นโยบายงดรับของขวัญช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565
หนังสือขอความร่วมมือ งดเว้นการให้ของขวัญแก่บุคลากรของบริษัทฯ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565
กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชัน ปี 2564
Leaflet ประชาสัมพันธ์นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น
หนังสือขอความร่วมมือ งดเว้นการให้ของขวัญแก่บุคลากรของบริษัทฯ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564
แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์นโยบายงดรับของขวัญช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564
หนังสือขอความร่วมมืองดเว้นการให้ของขวัญแก่บุคลากรของบริษัทฯ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563
แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์นโยบายงดรับของขวัญช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563