08 ธันวาคม 2564
แจ้งวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2565
03 ธันวาคม 2564
แจ้งการมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1) และหนังสือชี้ชวน ราคาเสนอขายและการจัดส่งเอกสารการจองซื้อหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญดังกล่าว (เพิ่มเติม Template)
02 ธันวาคม 2564
SEC News : แจ้งข่าวแบบ 256-2 ของ MAKRO
02 ธันวาคม 2564
แจ้งการมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1) และหนังสือชี้ชวน ราคาเสนอขายและการจัดส่งเอกสารการจองซื้อหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญดังกล่าว
02 ธันวาคม 2564
ขอนำส่งแบบรายงานผลการซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) (แบบ 256-2)
29 พฤศจิกายน 2564
แจ้งช่องทางการตรวจสอบสิทธิผู้ถือหุ้นของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
26 พฤศจิกายน 2564
ขอนำส่งความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) (แบบ 250-2) (2/2) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1)
26 พฤศจิกายน 2564
ขอนำส่งความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) (แบบ 250-2) (1/2) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1)
24 พฤศจิกายน 2564
ขอนำส่งแบบรายงานการซื้อหลักทรัพย์เบื้องต้นของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-6-ข)
24 พฤศจิกายน 2564
SEC News : แจ้งข่าวแบบ 247-6-ข ของ MAKRO
15 พฤศจิกายน 2564
รายงานความคืบหน้าเรื่องการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย
15 พฤศจิกายน 2564
ขอนำส่งความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) (แบบ 250-2) (2/2)