26 ตุลาคม 2564
การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
26 ตุลาคม 2564
แจ้งการได้รับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-4) (ส่วนที่ 2/2)
26 ตุลาคม 2564
แจ้งการได้รับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-4) (ส่วนที่ 1/2)
26 ตุลาคม 2564
SEC News : แจ้งข่าวแบบ 247-4 ของ MAKRO
25 ตุลาคม 2564
แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (F53-5)
25 ตุลาคม 2564
แจ้งผลการคำนวณราคาเฉลี่ยย้อนหลัง 15 วันทำการ
25 ตุลาคม 2564
แจ้งรายละเอียดการดำเนินการที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการรับโอนกิจการทั้งหมดของ บริษัท ซี.พี.รีเทล โฮลดิ้ง จำกัด การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว และการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดในบริษัทฯ
14 ตุลาคม 2564
แจ้งการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) และการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
12 ตุลาคม 2564
แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564
28 กันยายน 2564
รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน เกี่ยวกับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดของ บริษัท ซี.พี.รีเทล โฮลดิ้ง จำกัด (2/2)
28 กันยายน 2564
รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน เกี่ยวกับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดของ บริษัท ซี.พี.รีเทล โฮลดิ้ง จำกัด (1/2)
27 กันยายน 2564
การเผยแพร่ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ซี.พี.รีเทล โฮลดิ้ง จำกัด และการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชนทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ