15 พฤศจิกายน 2564
ขอนำส่งความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) (แบบ 250-2) (1/2)
15 พฤศจิกายน 2564
SEC News : แจ้งข่าวแบบ 250-2 ของ MAKRO
15 พฤศจิกายน 2564
รายงานความคืบหน้าการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนทั่วไป และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (Record Date) ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นดังกล่าว ตามสัดส่วนการถือหุ้น (แก้ไข Template)
10 พฤศจิกายน 2564
แจ้งการได้รับเอกสารแก้ไขเพิ่มเติมคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-4) ครั้งที่ 1
09 พฤศจิกายน 2564
แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 11/2564 เรื่องการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
09 พฤศจิกายน 2564
ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564
09 พฤศจิกายน 2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
09 พฤศจิกายน 2564
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)
29 ตุลาคม 2564
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
27 ตุลาคม 2564
รายงานความคืบหน้าการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนทั่วไป และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (Record Date) ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นดังกล่าว ตามสัดส่วนการถือหุ้น
27 ตุลาคม 2564
หุ้นเพิ่มทุนของ MAKRO เริ่มซื้อขายวันที่ 28 ตุลาคม 2564
27 ตุลาคม 2564
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 26 ตุลาคม 2564