บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของคุณภาพชีวิตที่ดีของประชากร จึงมุ่งสร้างสร้างคุณค่าแก่สังคมโดยรวมด้วยการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงการสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจแก่คู่ค้าธุรกิจ ส่งเสริมการเข้าถึงอาหารที่มีโภชนาการครบถ้วน ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและความปลอดภัย โดยนำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดการพัฒนาสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งสานสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียเพื่อตอบสนองความคาดหวังและเชื่อมโยงพันธมิตรร่วมสร้างคุณค่าให้สังคมในระยะยาว

ผลการดำเนินงานปี 2566

47%
ของยอดขาย
มาจากผลิตภัณฑ์และบริการแบบ B2B และ B2C ที่ส่งเสริมสุขภาพและสุขภาวะที่ดี
262,696
คน
มีอาชีพ และมีรายได้
161,801
คน
เยาวชน และประชาชนสามารถเข้าถึงอาหารปลอดภัยและมีโภชนาการ
3
ฉบับ
ของสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรอยู่ระหว่างจดทะเบียนภายในปี 2568
88%
 
ได้รับคะแนนความพึงพอใจประเด็น ESG จากผู้มีส่วนได้เสีย
สุขภาพและสุขภาวะที่ดี
คุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เป็นพื้นฐานสำคัญสู่การต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเน้นสุขภาพและสุขภาวะที่ดีสำหรับผู้บริโภคทุกช่วงวัย ในฐานะผู้นำด้านค้าปลีกและค้าส่งบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนากระบวนการดำเนินการของตนเองและส่งเสริมสมรรถนะของคู่ค้าเพื่อยกระดับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งพัฒนาสินค้าที่ส่งเสริมสุขภาพและสุขภาวะที่ดี รวมถึงพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับเพื่อแสดงถึงความโปร่งใสของแหล่งที่มาของวัตถุดิบ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพมากขึ้น อันนำไปสู่การส่งเสริมสุขภาพของประชากรโดยรวม
คุณค่าและการสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้แก่สังคม
ชุมชนและสังคมเป็นรากฐานที่สำคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของรากฐานนี้ บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นสร้างคุณค่าร่วมระหว่างธุรกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบจากภาวะการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้เกิดภาวะชะลอตัวทางเศรษฐกิจ อย่างต่อเนื่องยาวนาน นำไปสู่ผลกระทบทางสังคมที่ตามมาวงกว้าง บริษัทฯ จึงมีบทบาทสำคัญในการเป็นตัวกลางเชื่อมประสานระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค โดยได้เพิ่มการสนับสนุนการสั่งซื้อสินค้าจากกลุ่มเกษตรกร ผู้ประกอบการรายย่อย และกลุ่มเปราะบาง รวมถึงเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่จะนำพาให้เศรษฐกิจและสังคมเติบโตอย่างมั่นคง
ความมั่นคงทางอาหารและการเข้าถึงโภชนาการ
ความมั่นคงทางอาหารเป็นประเด็นที่หลายองค์กรทั้งในและต่างประเทศต้องกังวล จากข้อมูลขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations : FAO) พบว่า กว่า 25.9% ของประชากรโลกกำลังเผชิญความไม่มั่นคงทางอาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการระบาดของไวรัสโควิด-19 และนวโน้มของภาวะโลกร้อนที่ส่งผลกระทบสถานการณ์ผลผลิตจากการเกษตรที่ลดต่ำลง ปัญหาการขนส่งอาหารซึ่งผลกระทบจากปัญหาราคาเชื้อเพลิง และภาวะสงคราม บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของประเด็นดังกล่าว และถือว่าการส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารเป็นหนึ่งในหน้าที่ของบริษัทฯ ที่จะต้องรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวมในฐานะที่เป็นผู้จัดหาสินค้าเพื่อธุรกิจอาหารแบบครบวงจร
การบริหารจัดการนวัตกรรม
เพื่อเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างรวดเร็วและความต้องการของลูกค้าที่มีต่อสินค้าและบริการ บริษัทฯ จึงมุ่งผลักดันการใช้เทคโนโลยี และการสร้างนวัตกรรม เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมทั่วทั้งองค์กรอย่างเป็นระบบ โดยอาศัยความร่วมมือของทุกฝ่ายทั้งภายในและภายนอกองค์กรพัฒนาการดำเนินงานและหาแนวทางใหม่ ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการทำงาน การบริการ และช่องทางการจำหน่าย ที่ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง เพื่อสร้างความแตกต่าง และเติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการรักษาความพึงพอใจของลูกค้า
การสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้เสีย
การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญของการขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืน เนื่องจากผู้มีส่วนได้เสียเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งเชิงบวกและลบจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับการสานสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง รวมถึงตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม ให้สอดคล้องกับสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไป