เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ ทรัพย์สินอย่างเต็มที่

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนเพิ่มสัดส่วนร้านอาหารและเพิ่มความทันสมัยในพื้นที่เช่าของศูนย์จำหน่ายสินค้าโดยเพิ่มร้านค้ากลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ศูนย์การค้าเป็น “ศูนย์กลางชุมชนอัจฉริยะเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพย์สินอย่างเต็มที่ ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ได้วางกลยุทธ์ขยายธุรกิจผ่านการขายช่องทางออนไลน์ โดยเน้นการให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นอันดับแรกและนำเสนอบริการจัดส่งและรับสินค้าแบบไร้รอยต่อ ซึ่งต้องดำเนินควบคู่ไปกับการปฏิรูปองค์กรอย่างเต็มรูปแบบเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันตลอดจนการสร้างความแข็งแกร่งให้แก่องค์กรในระยะยาว การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพิ่มความสะดวกสบาย ตลอดจนสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ลูกค้าและคู่ค้า โดยผนึกกำลังกันระหว่าง B2B และ B2C ร่วมกับหน่วยงานอื่นทั้งภายในและนอกเครือเจริญโภคภัณฑ์ สร้างแพลตฟอร์มแห่งโอกาส เพื่อเอสเอ็มอีและเกษตรกรรายย่อย การพัฒนาทั้งหลายเหล่านี้ต้องดำเนินควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้แก่บุคลากรเพื่อสอดรับกับทิศทางการเติบโตของธุรกิจในอนาคต

โครงการ "แพลตฟอร์มแห่งโอกาส (PLATFROM OF OPPORTUNITY)"

SME Business Matching ภายใต้โครงการ แพลตฟอร์มแห่งโอกาส (PLATFROM OF OPPORTUNITY) เป็นกิจกรรมที่ช่วยขยายโอกาสให้กับคู่ค้าธุรกิจ ที่เป็น SME ทุกระดับและเกษตรกร ให้มีโอกาสเจรจาธุรกิจ นำเสนอสินค้าทุกประเภททั้งอุปโภคและบริโภคเพื่อจัดจำหน่ายกับบริษัทฯทั้งยังร่วมกับพันธมิตรในโครงการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME D Bank)และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) รวมไปถึงให้ความรู้และคำแนะนำพัฒนาผู้ประกอบการ เพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าให้ตอบโจทย์ของผู้บริโภค คุณภาพการผลิตให้มีความพร้อมในการวางจำหน่ายและขยายสู่ตลาดส่งออกไปยังต่างประเทศ

ผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ ปี 2565
ผู้ประกอบการ
843
ราย เข้าสมัครร่วมโครงการ SME Business Matching

ผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอในโครงการ

1,600
รายการ

แกลเลอรี่