บริษัทฯ ให้คุณค่าต่อการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรเกิดประโยชน์สูงสุด และลดผลกระทบจากกิจกรรมตลอดห่วงโซ่คุณค่าของบริษัทฯ ต่อระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าจะยังคงมีทรัพยากรเพียงพอส่งต่อไปถึงคนรุ่นหลัง

ผลการดำเนินงานปี 2022

ความเข้มข้นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยรายได้เพิ่มขึ้น
16%
ลดปริมาณขยะอาหารไปหลุมฝังกลบได้
11%
ความเข้มข้นของน้ำต่อหน่วยรายได้ เทียบกับปีฐาน 2563 เพิ่มขึ้น
11%
100%
ศูนย์กระจายสินค้า และศูนย์จำหน่ายสินค้า ไม่อยู่ในพื้นที่อนุรักษ์ หรือพื้นที่มรดกโลก
55%
ของคู่ค้าลำดับ 1 ได้รับการประเมินด้านความยั่งยืน
การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนำไปสู่สภาวะวิกฤตด้านสิ่งแวดล้อมที่นับวันทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ถือเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นเป็นส่วนหนึ่งในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อคงไว้ซึ่งอุณหภูมิเฉลี่ยของโลก โดยตั้งเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน รวมถึงเตรียมพร้อมรับความท้าทายจากผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสนับสนุนการพัฒนาโครงการและนวัตกรรมที่มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำที่มีประสิทธิภาพ ด้วยความเชื่อมั่นว่าการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจสามารถดำเนินควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรับผิดชอบและเกิดประโยชน์สูงสุด
นโยบายสิ่งแวดล้อมและกลยุทธ์
ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน
จากปัญหาทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นตามประชากรโลก และพฤติกรรมการใช้สินค้าอุปโภคและบริโภคที่เปลี่ยนแปลงในสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้เกิดขยะจากบรรจุภัณฑ์เพิ่มมากขึ้น นอกจากนั้น ปริมาณขยะอาหารก็ส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาวะโลกร้อนเนื่องมาจากการปล่อยก๊าซมีเทน บริษัทฯ ในฐานะผู้จัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภคจึงตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการนำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาเป็นหมุดหมายหลักสำหรับการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรภายในองค์กรให้เกิดคุณค่าสูงสุด และการส่งเสริมบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืนโดยสามารถย่อยสลายหรือแปรรูปนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมให้ได้มากที่สุด
การดูแลรักษาทรัพยากรน้ำ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลให้เกิดปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งที่นับวันทวีความรุนแรง และยาวนานขึ้นทุกปี บริษัทฯ จึงตระหนักและให้ความสำคัญต่อการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพตลอดวัฏจักร (Water Life Cycle) เพื่อรักษาสมดุลการเติบโตทางธุรกิจโดยไม่เบียดเบียนทรัพยากรธรรมชาติ สังคมและชุมชน
การปกป้องระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ
ความหลากหลายทางชีวภาพเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้สิ่งมีชีวิตสามารถดำรงอยู่ได้ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ดังนั้นการสร้างสมดุลในระบบนิเวศพร้อมกับการดำเนินธุรกิจที่ชะลอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นเรื่องที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เพื่อสร้างความมั่นใจว่าทุก ๆ กิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ จะไม่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อระบบนิเวศไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม
นโยบายความหลากหลายทางชีวภาพ
การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างรับผิดชอบ
บริษัทฯ ในฐานะศูนย์กลางเชื่อมระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภคมุ่งสร้างความมั่นใจว่าลูกค้าและผู้บริโภคจะยังสามารถเข้าถึงสินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัย ควบคู่ไปกับส่งเสริมสินค้าจากผู้ผลิตที่มีความน่าเชื่อถือ ดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ ได้เพิ่มความเข้มข้นในการบริหารความเสี่ยงความยั่งยืนตลอดห่วงโซ่อุปทาน ร่วมมือกับผู้ผลิต ผู้ส่งมอบ คู่ค้าธุรกิจ และพันธมิตรทางธุรกิจมุ่งสู่การยกระดับการบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพื่อให้มั่นใจว่าปริมาณสินค้ามีความปลอดภัย มาจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ และสามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบได้