บริษัทฯ ให้คุณค่าต่อการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรเกิดประโยชน์สูงสุด และลดผลกระทบจากกิจกรรมตลอดห่วงโซ่คุณค่าของบริษัทฯ ต่อระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าจะยังคงมีทรัพยากรเพียงพอส่งต่อไปถึงคนรุ่นหลัง

ผลการดำเนินงานปี 2566

การใช้พลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากปีก่อน
83%
ลดปริมาณขยะอาหารไปหลุมฝังกลบได้
8.29%
ปริมาณน้ำใช้สุทธิลดลง เทียบกับปีฐาน 2563
2%
100%
ศูนย์กระจายสินค้า และศูนย์จำหน่ายสินค้า ไม่อยู่ในพื้นที่อนุรักษ์ หรือพื้นที่มรดกโลก
75%
ของคู่ค้าลำดับ 1 ได้รับการประเมินความเสี่ยงด้านความยั่งยืน ภายในพ.ศ. 2567
การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ภาวะวิกฤตด้านสิ่งแวดล้อมที่นับวันทวีความรุนแรง เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งถือเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน บริษัทฯ จึงตั้งเป้าหมายมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี 2573 และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี 2593 รวมถึงเตรียมพร้อมรับความท้าทายจากผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สนับสนุนการพัฒนาโครงการ และนวัตกรรมที่มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความเชื่อมั่นว่าการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจ สามารถดำเนินควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรับผิดชอบและเกิดประโยชน์สูงสุด
นโยบายสิ่งแวดล้อมและกลยุทธ์
ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน
ในฐานะผู้จัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค บริษัทฯ จึงตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของแนวคิดหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาประยุกต์ใช้บริหารจัดการการใช้ทรัพยากร รวมถึงของเสียภายในองค์กรให้เกิดคุณค่าสูงสุด ตลอดจนการส่งเสริมบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน โดยสามารถย่อยสลายหรือแปรรูปนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมให้ได้มากที่สุด เพื่อบรรลุเป้าหมายความยั่งยืนในปี 2573
การดูแลรักษาทรัพยากรน้ำ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลให้เกิดปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งที่นับวันทวีความรุนแรง และยาวนานขึ้นทุกปี บริษัทฯ จึงตระหนักและให้ความสำคัญต่อการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพตลอดวัฏจักร (Water Life Cycle) เพื่อรักษาสมดุลการเติบโตทางธุรกิจโดยไม่เบียดเบียนทรัพยากรธรรมชาติ สังคมและชุมชน
การปกป้องระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ
ความหลากหลายทางชีวภาพเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้สิ่งมีชีวิตสามารถดำรงอยู่ได้ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ดังนั้นการสร้างสมดุลในระบบนิเวศพร้อมกับการดำเนินธุรกิจที่ชะลอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นเรื่องที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เพื่อสร้างความมั่นใจว่าทุก ๆ กิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ จะไม่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อระบบนิเวศไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม
นโยบายความหลากหลายทางชีวภาพ
การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างรับผิดชอบ
บริษัทฯ ในฐานะศูนย์กลางเชื่อมระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภคมุ่งสร้างความมั่นใจว่าลูกค้าและผู้บริโภคจะยังสามารถเข้าถึงสินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัย ควบคู่ไปกับส่งเสริมสินค้าจากผู้ผลิตที่มีความน่าเชื่อถือ ดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ ได้เพิ่มความเข้มข้นในการบริหารความเสี่ยงความยั่งยืนตลอดห่วงโซ่อุปทาน ร่วมมือกับผู้ผลิต ผู้ส่งมอบ คู่ค้าธุรกิจ และพันธมิตรทางธุรกิจมุ่งสู่การยกระดับการบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพื่อให้มั่นใจว่าปริมาณสินค้ามีความปลอดภัย มาจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ และสามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบได้