บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัทฯ”) เชื่อมั่นว่าการบริหารจัดการธุรกิจโดยยึดถือหลักการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความสุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งจะนำไปสู่ความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

คู่มือการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ
นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน
แนวปฏิบัติทางการค้าที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันทางการค้า
คู่มือการดำเนินธุรกิจสำหรับคู่ค้า
ข้อบังคับบริษัท