เพื่อให้ธุรกิจของบริษัทฯ เติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกับการพัฒนาของประเทศ บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับระบบการดำเนินงานภายในที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ โดยยึดหลักการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม การเคารพต่อสิทธิมนุษยชน การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ต่อยอดไปถึงการพัฒนาศักยภาพแก่ประชาชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ขณะเดียวกันก็เตรียมพร้อมรับมือกับการก้าวสู่ยุคดิจิทัล ด้วยการบริหารจัดการความปลอดภัยทางไซเบอร์และการปกป้องข้อมูล

ผลการดำเนินงานปี 2566

100%
ของหน่วยธุรกิจ
มีการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ
100%
หน่วยปฏิบัติการ และห่วงโซ่คุณค่า
ได้รับการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน
229,374
คน
ได้รับโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเสริมสร้างทักษะที่จำเป็น
100%
พนักงานทุกคน
ได้รับการฝึกอบรมและมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ
100%
บริษัทฯ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ความปลอดภัยทางไซเบอร์และข้อมูลส่วนบุคคลของเครือเจริญโภคภัณฑ์และหน่วยงานภายนอก
การกำกับดูแลกิจการ
เพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี การสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตและบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันและการขยายโอกาสทางธุรกิจในระยะยาว
คู่มือการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ
สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงาน
การยอมรับความแตกต่างและเคารพในสิทธิของผู้อื่นเป็นพื้นฐานสำคัญของการอยู่ร่วมกันในสังคม ซึ่งหากไม่ได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อธุรกิจได้ บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงาน อาทิ การส่งเสริมความเท่าเทียม การไม่เลือกปฏิบัติ การบริหารความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นต้น เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนในทุกกิจกรรมการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงปกป้องบุคลากรจากการเลือกปฏิบัติและการถูกคุกคาม
นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงาน
การศึกษาและการลดความเหลื่อมล้ำ
ประเทศไทยถูกจัดอันดับให้เป็นประเทศที่มีความเหลื่อมล้ำทางรายได้อันดับต้น ๆ ของโลก ความแตกต่างของรายได้ดังกล่าวส่งผลต่อเนื่องไปยังความเหลื่อมล้ำด้านอื่น ๆ ของสังคม เช่น ความไม่เสมอภาคทางการศึกษา รวมทั้งการเข้าถึงความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นลดความเหลื่อมล้ำด้วยการยกระดับคุณภาพและการเข้าถึงการศึกษารวมทั้งการพัฒนาศักยภาพผู้ขาดโอกาสอย่างทั่วถึง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตโดยรวมของประชาชน
การพัฒนาผู้นำและทรัพยากรบุคคล
พนักงานถือเป็นทรัพยากรที่ล้ำค่าที่สุดในการขับเคลื่อนธุรกิจ เนื่องจากเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้บริษัทฯ ดำเนินการจนบรรลุเป้าหมายได้ ดังนั้นการดูแลและเพิ่มศักยภาพพนักงานให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและความต้องการของพนักงานในปัจจุบันจึงเป็นภารกิจหลักที่นำไปสู่การดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างคุณค่าต่อสังคม
ความปลอดภัยทางไซเบอร์และการปกป้องข้อมูล
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสิ่งสำคัญต่อการขับเคลื่อนบริษัทฯ ให้ทันต่อยุคสมัย พร้อมทั้งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานให้รวดเร็ว และแม่นยำ อย่างไรก็ตาม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการดำเนินธุรกิจนั้น นำมาซึ่งความเสี่ยงที่จะถูกโจรกรรมข้อมูลหรือถูกคุกคามทางไซเบอร์ บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นที่จะยกระดับความปลอดภัยทางไซเบอร์และข้อมูลส่วนบุคคลอย่างต่อเนื่องและให้ล้ำหน้ากว่าภัยคุกคามทางไซเบอร์ในปัจจุบัน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่คุณค่า
นโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ