คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 4 ชุด ได้แก่ 1) คณะกรรมการตรวจสอบ 2) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 3) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ 4) คณะกรรมการบริหาร

กฎบัตร

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร