ซีพี แอ็กซ์ตร้าประกาศสนับสนุนการพัฒนาการเลี้ยงไก่ไข่แบบไม่ขังกรง เพื่อยกระดับมาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์
โดยยังคงรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้า และความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจของเกษตรกรผู้ผลิตไข่ไก่ พันธมิตรทางธุรกิจ และลูกค้าผู้ประกอบการ

บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่างๆ ตามกรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนี้

คู่มือการดำเนินธุรกิจสำหรับคู่ค้า
นโยบายพลังงาน
นโยบายด้านคุณภาพและอาหารปลอดภัย
นโยบายการจัดหาอย่างยั่งยืน
นโยบายสุขโภชนาการ
แนวทางเกี่ยวกับจีเอ็มโอ
แนวทางการจัดหาอย่างยั่งยืนสำหรับวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับปลาทูน่า
นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
กฎพิทักษ์ชีวิต
นโยบายความหลากหลายทางชีวภาพ
นโยบายสิ่งแวดล้อมและกลยุทธ์
นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงาน
นโยบายภาษี
ประกาศข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับพนักงาน
นโยบายความเป็นส่วนตัว ภายนอกองค์กร สำหรับซัพพลายเออร์
นโยบายความเป็นส่วนตัว ภายนอกองค์กร สำหรับลูกค้าสมาชิก
นโยบายความเป็นส่วนตัว ภายนอกองค์กร สำหรับนักลงทุน
คู่มือการบริหารความเสี่ยง ทั่วทั้งองค์กร
แนวทางบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน